Algemeen

 • Informatievoorziening

  Informatievoorziening
  We informeren jullie over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over de ontwikkeling van jullie kind. Ook vinden wij het belangrijk dat jullie ons op de hoogte houden van belangrijke gebeurtenissen thuis. Wij houden de lijntjes graag kort.  

  Ouderapp
  I
  n onze ouderapp delen wij belangrijke informatie. Ook komen hier foto’s en berichten over activteiten in de klas. De app bevat veel mogelijkheden: ziekmelden, verlof aanvragen, informatie over onze MR en OV, etc.  

   Kennismakingsgesprekken en oudergesprekken
  Aan het begin van het schooljaar nodigen wij alle ouders uit voor een kennismakingsmakingsgesprek met de leerkracht. Samen gaan wij met je in gesprek om het schooljaar goed voorbereid in te gaan.
  Tijdens de oudergesprekken later in het jaar bespreken we de ontwikkelingen van je kind en maken we indien nodig afspraken. Vanaf groep 7 nemen de leerlingen deel aan het oudergesprek.  

  Nieuwsbrief
  Maandelijks versturen wij een nieuwsbrief naar alle ouders. In deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van schoolontwikkelingen, activiteiten en informatie uit de omgeving.  

 • Eten en drinken

  Leerlingen nemen naar school hun eigen eten en drinken mee.
  Dagelijks nemen de kinderen fruit en wat drinken mee voor in de kleine pauze om 10.15.
  Voor de lunch (op maandag, dinsdag en donderdag), nemen de leerlingen hun eigen broodmaaltijd en drinken mee.

  Voor het meenemen van drinken geldt dat de voorkeur ligt op gezonde dranken.  Frisdrank wordt niet mee naar school genomen.  

 • Verjaardagen

  Jarig zijn is een feestje!

  Ook in de klas besteden we hier aandacht aan. Bij de groepen 1-2 zijn de ouders van harte welkom om aan te sluiten bij de verjaardagsviering.
  Vanaf groep 3 wordt de verjaardag in de klas gevierd zonder de ouders.
  Een kleine, bij voorkeur gezonde, traktatie mag meegenomen worden. Deze wordt in de pauze of na school uitgedeeld.

 • Vertrouwenspersoon

  Interne Vertrouwenspersoon

  Onze interne contactpersoon is gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor de leerlingen als voor hun ouders. Wat doet de interne contactpersoon? 

  • luisteren naar de klacht; 
  • informatie geven over de klachtenprocedure; 
  • overleggen met de externe vertrouwenspersoon; 
  • eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon; 
  • contact houden met de leerling/ouders. 

  De interne contactpersonen van onze school zijn: 
  Sandra Linssen (sandra.linssen@eenbes.nl) en Henriëtte Scheepers (henriette.scheepers@eenbes.nl)

  Externe vertrouwenspersonen
  Aan onze school zijn ook externe vertrouwenspersonen verbonden. Hier kunt U ook gebruik van maken. Wat doet de externe vertrouwenspersoon nog meer dan de interne contactpersoon? 

  • nadere informatie geven over de klachtenprocedure;
  • zo nodig bemiddelen in de situatie;
  • adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie Stichting KOMM of bij aangifte bij de (zeden)politie;
  • ondersteuning bieden tijdens de klachtenprocedure;
  • zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening;
  • contact houden met de interne contactpersoon op school om de belangen van de leerling te bewaken. 

  De externe vertrouwenspersonen voor alle scholen van Eenbes basisonderwijs zijn afkomstig van het bedrijf &Zelf. De interne contactpersoon van de school verwijst u naar hen door als u er samen niet uitkomt. 

  De contactpersoon van de Eenbes is te bereiken via de contactgegevens op de website: www.eenbes.nl 

 • Medezeggenschapsraad

  De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht overlegorgaan, dat bestaat uit leden die gekozen worden uit ouders en personeel van de school. Voor bepaalde besluiten met betrekking tot onze school heeft de schooldirectie instemming, dan wel advies nodig van de MR. Bij het nemen van andere besluiten door het bestuur heeft de MR het recht om adviezen te geven. De MR biedt de mogelijkheid tot direct contact en overleg tussen vertegenwoordigers van ouders, leerkrachten en bestuur. Tevens houdt de MR zich bezig met onderwerpen die het beleid van de school aangaan. 

  De MR Leden in schooljaar 2023-2024:
  Teamgeleding: 

  • Eddie Arts
  • Yvonne van Nispen 
  • Marcel Sijmons 

  Oudergeleding: 

  • Simon Dona (voorzitter)
  • Annemarie van Hoof 
  • Karin Wanders

   

  De MR is te bereiken via: mrdirkhezius@eenbes.nl  

 • Oudervereniging

  Het bestuur van onze oudervereniging (oftewel OV) wordt gevormd door de voorzitter, een penningmeester en een club enthousiaste ouders, oftewel leden. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de Dirk Hezius school. De leden van de oudervereniging wordt ook gevraagd om klassenouder te zijn. Iedere ouder kan zich aansluiten bij de oudervereniging.  

  De OV van basisschool Dirk Hezius neemt de taak op zich om verschillende leuke en leerzame activiteiten op school te (helpen) organiseren en uit te voeren. Het organiseren en begeleiden van deze activiteiten vindt plaats in samenwerking met school. Voor de uitvoering wordt regelmatig ook een beroep gedaan op de overige ouders.   

  Ongeveer 6x per jaar vergadert de oudervereniging. Er worden lopende activiteiten besproken, vragen of opmerkingen van ouders doorgenomen en de oudervereniging wordt geïnformeerd over zaken die op school spelen.  

  Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met de klassenouder(s), of met de voorzitter Carolien van Duinkerken, moeder van Hannah en Nova. hc.van.duinkerken@hotmail.com. 

 • Leerlingenraad

  Onze school heeft een eigen leerlingenraad. Deze leerlingenraad bestaat uit 8 leerlingen. Vanaf groep 5 nemen er ieder jaar 2 leerlingen zitting in de leerlingenraad. Samen met het MT denken zij mee over de zaken die spelen op school.

  Onze leerlingenraad aan het woord:

  Waarom is de leerlingenraad op een school belangrijk? 

   Op onze school mag je met alles meebeslissen als je in de leerlingenraad zit en je mag vooral je mening uiten en jezelf zijn! Als je een leuk maar ook realistisch idee hebt wordt het vaak toegepast, dus er wordt heel erg naar je geluisterd. Je leert er ook nog van omdat je heel erg moet meedenken omdat er anders nooit dingen veranderen en anders heeft de leerlingenraad geen nut. 

  Als je in de leerlingenraad zit doe je de volgende dingen: je zorgt dat het verkeer rondom je school goed is geregeld en dat als er iets niet meer leuk is of kapot is op het schoolplein dat je dan meedenkt wat er dan daar kan komen te staan. 

  Wat je ook nog doet is: dingen verbeteren op je school bijvoorbeeld het schoolplein of sommige activiteiten. 

  Dus we zullen zeggen: kom naar deze school!!! 

   

   

   

Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Maandag, dinsdag en donderdag  08.30 uur – 15.00 uur
  Woensdag en vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.

  Pauze
  In de ochtend hebben de leerlingen pauze van 10.15 uur tot 10.30 uur.
  De kinderen lunchen in de klas. Aansluitend spelen zij van 12.30 uur tot 13.00 uur buiten.

 • Vakanties


   Schooljaar 2023-2024

  Herfstvakantie  16 t/m 20 oktober 2023 
  Kerstvakantie  25 december 2023 t/m 5  januari 2024 
  Voorjaarsvakantie  12 febr. t/m 16 februari 2024 
  Tweede Paasdag  1 april 2024 
  Koningsdag   27 april 2024 (valt in de meivakantie) 
  Meivakantie  22 april t/m 3 mei 2024 
  Hemelvaart      9 en 10 mei 2024 
  Tweede Pinksterdag  20  mei 2024 
  Zomervakantie  8 juli t/m 16 augustus 2024 
 • Studiedagen

  Maandag 28 augustus 2023
  Dinsdag 26 september 2023
  Woensdag 6 december 2023
  Dinsdag 23 januari 2023
  Vrijdag 1 maart 2024
  Vrijdag 29 maart 2024
  Donderdag 23 mei 2024
  Donderdag 20 juni 2024
  Vrijdag 5 juli 2024