Ouderbetrokkenheid

Informatie-avond

In de derde week van het schooljaar vinden er informatieavonden in alle groepen plaats. U maakt dan kennis met de leerkracht van uw kind en de gehanteerde lesmethodes en lesmiddelen.

 

Informatiegesprek met rondleiding

We vinden het belangrijk om ouders vanaf het begin goed te informeren, hen de sfeer te laten proeven en te laten zien hoe het onderwijs er bij ons op school in de praktijk uitziet. Voordat leerlingen worden ingeschreven, bestaat de mogelijkheid om een vrijblijvend kennismakingsgesprek te voeren met de directeur, gevolgd door een rondleiding.

 

De start op school

Enkele weken voor de vierde verjaardag van uw kind, wordt afgesproken welke dagdelen uw kind komt wennen. Gedurende de eerste weken op school zal er regelmatig contact zijn tussen de leerkracht en de ouders om te zorgen voor een prettige overgang naar de school. 

 

Inloopochtenden

Bij de kleuters kunnen de ouders iedere ochtend mee de klas in komen, zodat de kinderen kunnen laten zien waar zij zo hard aan gewerkt hebben.

In groep 3 kan dat iedere woensdagochtend. De kinderen kunnen dan laten zien wat zij die week hebben geleerd.

Voor groep 4 t/m 8 is de inloop een keer per maand op woensdagochtend, ook zij kunnen dan laten zien waar er in de klas aan gewerkt is.

Als de hele school inloop heeft gaan de deuren al om kwart over 8 open. Dit zodat ieder kind tijd heeft om trots te laten zien wat het geleerd heeft.

 

Oudergesprekken

In november en maart worden voor de kleutergroepen oudergesprekken gevoerd rond de ontwikkeling van het kind. In de groepen groepen 3 t/m 8 wordt gesproken n.a.v. het rapport. Op het einde van het schooljaar is er geen ouderavond. Er vinden wel nog incidenteel gesprekken plaats op initiatief van ouders en/of leerkracht.

 

Groepsouderavonden

Groep 7 en 8: informatie voortgezet onderwijs

Groep 8: informatie alcohol en drugs

 

Nieuwsbrief

Om de twee à drie weken verschijnt op maandag onze digitale nieuwsbrief. Deze staat ook op onze website.

 

Website

Naast informatie over onze school vindt u hier foto’s van activiteiten en het meest recente nieuws.

 

Facebook

Wehebben ook een eigen Facebook pagina. Met deze pagina willen we korte sfeerimpressies geven en aankondigingen doen. Via de knop met de 'F' rechtboven bij de website komt u hier rechtstreeks terecht.

 

Klasbord

Dit is een sociale media tool, specifiek gericht op het onderwijs. Iedere groep werkt hier mee. 

Het is een besloten vorm van social media: de leerkracht stuurt een beperkte groep (de ouders van de leerlingen uit zijn/haar klas) de code, ouders kunnen ervoor kiezen om deze te activeren en de leerkracht kan vervolgens weer bekijken of diegene toegevoegd kan worden. 

Op Klasbord plaatst de groepsleerkracht foto's en/of verhaaltjes van momenten uit een schooldag, of bijvoorbeeld aandacht voor het meebrengen van materialen voor een themahoek. Met de door de leerkracht verstrekte code kan elke ouder toegang krijgen en meegenieten van de klassepret. 

 

Oudervereniging / medezeggenschapsraad

Ouders kunnen betrokken zijn binnen de organisatie van onze school door zitting te nemen in de oudervereniging of de medezeggenschapsraad of door de vergaderingen van deze raden als toehoorder bij te wonen.

 

Helpen op school

Gedurende het schooljaar zijn er activiteiten waarbij hulp van harte welkom is. Denk hierbij aan de organisatie van activiteiten, zoals de sportdag, de boekenruil, een spelletjesochtend of een knutselactiviteit waarbij extra handen zeer welkom zijn.

Wij zijn er trots op dat de ouders van onze school zo betrokken zijn en dat wij iedere keer weer op voldoende hulp kunnen rekenen.