Dat wat jou uniek maakt!

Iedere leerling heeft recht op goed onderwijs.

Vaak kunnen leerlingen mee in het regulier aanbod. Soms is er wat extra nodig.

Dit kan zowel extra uitdaging als extra ondersteuning zijn.  

Onze leerkrachten geven deze ondersteuning samen met de Intern Begeleider vorm.

Indien nodig sluiten interne en externe partners aan. Dit gebeurt altijd in overleg en met toestemming van ouders.  

 

Onze zorgstructuur

Vanuit het samenwerkingsverband (SWV) wordt gesproken van 5 niveaus. Waarbij niveau 1 gaat over basisaanbod, niveau 2 over de extra ondersteuning/uitdaging in de groep, niveau 3 extra ondersteuning op schoolniveau (interne deskundigen), niveau 4 raadplegen van externe deskundigen en niveau 5 speciale zorg op een andere school. De niveaus zijn niet vaststaand en er kan op- en afgeschaald worden. 

Binnen de Eenbes is de werkwijze vormgegeven in een ondersteuningsroute. Na aanmelding wordt altijd gekeken wat een leerling nodig heeft om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. Vaak past dit binnen de differentiatie in 3 niveaus die een leerkracht toepast in de groep (niveau 1 en 2) en zijn er geen vervolgstappen nodig.

Soms blijkt dit niet genoeg en wordt er in samenspraak met de Intern Begeleider extra begeleiding ingezet, bijvoorbeeld in een groepje met een onderwijsassistent (niveau 3) of wordt er middels het ondersteuningsteam/Kans! Overleg! in samenspraak met ouders externe deskundigheid/advies ingeschakeld (niveau 4). Mocht het ons, ondanks alle extra inzet en hulp, onvoldoende lukken om op een passende en adequate manier te voorzien in de ondersteuningsbehoefte, dan kan er een verwijzing naar het S(B)O plaatsvinden (niveau 5). Samen gaan we dan op zoek naar een school die het allerbest kan aansluiten bij de onderwijsbehoeften.  

De inrichting van onze zorg staat uitgebreid beschreven in ons Zorgplan 

Dyslexie en leesproblematiek

Om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in het leesproces, zetten we – naast de verlengde instructie in de groep – ook begeleiding in via het interventieprogramma Bouw!lezen. Daarnaast kan een kind in kleine groepjes oefenen onder begeleiding van de onderwijsassistent en is het thuis oefenen en samen lezen van belang. Op school besteden we veel aandacht aan leesmotivatie en plezier. Als het leesprobleem ondanks de extra interventies en aandacht hardnekkig blijft, kan er sprake zijn van dyslexie.  Hiervoor kan een onderzoek worden aangevraagd. Als een leerling dyslexie heeft wordt er een leespaspoort opgesteld, waarbij het kind kan kiezen van welke compenserende maatregelen hij/zij gebruik wil maken. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht en kan altijd gewijzigd worden. Niet alle hulpmiddelen zijn voor elk kind fijn en ondersteunend. 

Extra uitdaging

Spaans 
Op onze school wordt wekelijks Spaans aangeboden door een vrijwilliger die Spaans als moedertaal heeft. Kinderen vanaf groep 5 die extra uitdaging nodig hebben op het gewone onderwijsaanbod, komen hiervoor in aanmerking

Pittige Plus Torens 
Op onze school wordt gewerkt met de Pittige Plus Torens. Dit is een lesconcept dat kan passen bij kinderen met kenmerken van meer- en hoogbegaafdheid. Het zijn complexe opdrachten die het hogere orde denken stimuleren. Het proces staat hierin centraal.
Dit vindt plaats in groepsverband met gelijkgestemden.   

RekenXL 
RekenXL biedt naast de basis een complete aanpak voor groep 3 t/m 8 met pittige rekenwiskundige projecten. Ook hier staat het proces centraal. Dit bieden we aan in groepsverband met gelijkgestemden. Een coachende rol van de leerkracht is hierin cruciaal.   

Meer- en hoogbegaafdheid
Op onze school worden kinderen met kenmerken van meer- en hoogbegaafdheid op verzoek van ouders en/of leerkracht begeleid in het gebruik van hun executieve functies. Dit wordt op verschillende manieren gedaan.  

 Binnen onze school is een collega werkzaam met expertise in meer- en hoogbegaafdheid. Deze collega begeleidt kinderen van de groepen 4 t/m 8 bij de Pittige Plus Torens. Dit is een methodiek waarbij de taxonomie van Bloom centraal staat. Het proces is hierbij het meest belangrijk.
Daarnaast ondersteunt zij leerkrachten wanneer er een hulpvraag ligt in de begeleiding van kinderen met meer- en hoogbegaafdheid in de klas.
Tijdens de begeleidingsmomenten is er aandacht voor de executieve functies, leren leren en het nemen van de leerkuil. In de begeleiding wordt een beroep gedaan op de hogere denkorde van kinderen. 

NT2

Leerlingen met een anderstalige achtergrond die in Nederland komen wonen, krijgen in de eerste periode een aangepast lesprogramma zodat ze rustig kunnen wennen in Nederland en de taal kunnen leren. Dit betekent dat er in veel gevallen, naast het aanbod in de groep, ook individuele begeleiding of begeleiding in een groepje wordt ingezet door een NT2-begeleider (iemand met specialisme in Nederlands als tweede taal). De NT2 begeleider geeft ook adviezen voor de leerkracht in de klas. Daarnaast bepalen we in overleg met haar de beginsituatie van de leerling.  

Wij gebruiken de LOWAN leerlijnen om te bepalen welke doelen wij kunnen stellen bij een leerling naar aanleiding van het aantal onderwijsweken in Nederland en stemmen hier onze toetsing op af. 

Expertise Netwerk

Binnen de Eenbes hebben we een eigen Expertise Netwerk. Bij vragen of specifieke onderwijsbehoeften kunnen wij als school hulp inschakelen of afstemmen met een collega van het Expertise Netwerk. Dit netwerk bestaat uit orthopedagogen en coaches die expertise hebben op verschillende gebieden. Hun ondersteuning kan ingezet worden door het uitvoeren van een (kortdurend) arrangement met een individuele leerling, zij sluiten aan bij het overleg van het ondersteuningsteam van onze school en zij kunnen bijvoorbeeld een intelligentieonderzoek afnemen. 

Partners

Wij werken met diverse partners samen :

Sociaal Team gemeente Heeze-Leende
Samenwerkingsverband Helmond-Peelland
Logopedie
Fysiotherapie
Zit met pit