Medezeggenschapsraad (MR)

 

De Medezeggenschapsraad (MR) dient goed geïnformeerd te zijn over alle aangelegenheden die de school betreffen. Dit recht op informatie is vastgelegd in de wet. Daarnaast heeft de MR advies- of instemmingsrecht m.b.t. voorgenomen besluiten van de school over o.a.

-het personeelsformatieplan

-tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang

-Arbo-beleid

-vaststelling / wijziging van het Schoolplan

-vaststelling / wijziging van de Schoolgids

-wijziging schooltijden

-samenwerking partners Brede School

 

Rechten

De medezeggenschapraad heeft de volgende rechten:

  • Informatierecht 
    De directie moet de MR  tijdig alle informatie geven die zij nodig heeft om goed te functioneren.
  • Adviesrecht 
    De directie moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de MR, bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe leerkracht.
  • Instemmingsrecht 
    Voor bepaalde besluiten van de directie is instemming nodig, bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement.

 

De MR bestaat uit 3 ouderleden en 3 teamleden. De leden van de MR worden steeds voor 3 jaar gekozen en kunnen zich herkiesbaar stellen. De MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar. De directeur is als adviseur bij de vergaderingen aanwezig. De vergaderingen zijn openbaar. Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met één van de MR-leden.

 

De vergaderingen voor komend  schooljaar zijn gepland op: 5 oktober, 14 november, 13 december, 1 februari 2018, 13 maart, 19 april, 7 juni en 25 juni.

 

De oudergeleding van de MR zijn Mariël de Jong (voorzitter), Helen van Mierlo (secretaris) en Saskia Suurs.

De teamleden zijn: Annemieke Schepens (gr. 8), Tineke van Eerd (gr. 1-2) en Marcel Sijmons (gr. 7).

 

Contact? neemt u gerust contact op  

 

Jaarverslag 2016

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Binnen de GMR komen zaken aan de orde die alle scholen van de Eenbes aangaan. De totale GMR bestaat uit 16 leden: 8 ouders en 8 personeelsleden. Dit zijn ouders en personeelsleden van de verschillende Eenbesscholen. Deze leden worden gekozen door hun achterban.