Kwaliteit

Op Dirk Hezius werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden,  bekwame medewerkers, een goed leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van onze kwaliteit.

 

Tevredenheidspeilingen

Om de twee jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De recentste peiling is van 2019. 

 

Rapportcijfers die aan ons zijn toegekend

 

  2019 2017 2015 2013
Medewerkers geven een: 8,0 8,2 8,3  8,1
Ouders geven een:  7,6 7,2 7,6  7,4
Leerlingen geven een:  8,2 8,0 7,9  8,2

  

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8

 

  2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017
Landelijk gemiddelde  * 535,7 534,9 535,1
Schoolscore * 538,1 538,0 539.0

* Deze toets is niet afgenomen i.v.m. corona

 

Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende acht leerjaren volgen.  

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. We baseren dit advies op ons beeld van de persoonlijkheid van uw kinden de resultaten gedurendede acht basisschooljaren. Het resultaat op de Cito-Eindtoets is hierop een aanvullend gegeven. We volgen de leerlingen nauwgezet en vormen zo een goed beeld van hun mogelijkheden. Onze schooladviezen worden door ouders en leerlingen als passend ervaren. In het derde jaar van het voortgezet onderwijs volgt 95% van onze oud-leerlingen nog het type onderwijs dat wij adviseerden of zelfs hoger en behaalt daar goede resultaten.

  

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste schooljaren

  2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017
Aantal schoolverlaters  22 38 20 25
vmbo-leerlingen 28% 47% 30% 20%
vmbo-t/havo leerlingen 0% 8% 0% 24%
havo/vwo-leerlingen 72% 45% 70% 56%

 

De afgelopen jaren hebben we ons geschoold in het maken van trendanalyses voor opbrengstgericht werken. Dat heeft ons blikveld verruimd: we hebben gezien dat we eerder kunnen aansluiten bij leerhoudingen en begeleidingsvragen van kinderen. We willen hen ook eerder en vaker gaan betrekken bij de overstap naar het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan over de punten die zij nog willen leren.

 

Kwaliteitsverbetering 

Dit schooljaar werken wij o.a. verder aan de volgende zaken: 

  • Werken vanuit een Professionele leergemeenschap
  • Werken vanuit coöperatieve leer strategieën.
  • Werken aan een sociaal veilig schoolklimaat.
  • ICT hulpmiddelen implementeren in het onderwijsaanbod.
  • Passend onderwijs
  • Ontwikkelen van onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen
  • Verbeteren van de communicatie en ouderbetrokkenheid
  • Vervanging onderwijsmethoden: Rekenen
  • Invoering onderwijsmethoden: Begrijpend lezen, Kleuterplein
  • Door ontwikkelen van de Brede school

Onze leerlingenraad

In de leerlingenraad zitten 8 leerlingen uit groep 5 t/m 8. Zij vergaderen zo'n vijf keer per jaar over onderwerpen die worden ingebracht via de klas of via de ideeënbus. De leerlingenraad  brengt adviezen uit naar het team en fungeert daarnaast als klankbord. 

 

Ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie.