Ons onderwijsaanbod

Basisvaardigheden (taal, lezen, rekenen, schrijven)


Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te
zorgen voor een ruime keuze aan materiaal waarvan kleuters kunnen
leren. We praten met kinderen over allerlei onderwerpen zodat
ze veel woorden leren en goed leren spreken. Dat is belangrijk als
voorbereiding op het latere lees- en taalonderwijs. In de ontwikkeling
van kleuters geven we veel aandacht aan: taalactiviteiten, werken met
ontwikkelingsmateriaal, bewegings- en expressie-activiteiten.


In groep 3 start het systematisch lees- en taalonderwijs. Vroeger
bestond taal vooral uit oefeningen gericht op foutloos schrijven. Nog
steeds leren we kinderen foutloos te schrijven, maar we besteden ook
veel aandacht aan leren spreken, luisteren en een eigen mening onder
woorden brengen, zowel mondeling als schriftelijk. In groep 3 ligt de
nadruk op technisch lezen. In groep 4 t/m 8 komt daar begrijpend lezen
bij. Wij stimuleren in alle leerjaren de kinderen boeken te lezen.


In het rekenonderwijs leren de kinderen de op- en aftelsommen, de
tafels van vermenigvuldiging en deelsommen. Daarnaast leren ze
allerlei toepassingen, zoals procenten, breuken, kommagetallen en
meten. Verder leren de kinderen ook rekenen door het oplossen van
praktische problemen, die ze in het dagelijks leven tegen komen. Ze
leren ook tabellen en grafieken op te stellen en te interpreteren. De
verwerking wordt digitaal gemaakt, hierdoor werken kinderen op hun
eigen niveau.


Onderzoek wijst uit dat kinderen informatie beter opslaan als ze actief
leren. Wij proberen ons aanbod zo actief mogelijk aan te bieden. Dit
doen we op de volgende manieren:
• bewegend leren
• samenwerkend leren (coöperatief leren)
• onderzoekend leren.


Wereldoriëntatie

We werken met een methode waarbij de vakken aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur afzonderlijk aangeboden worden. Drie keer per
jaar werken we met de hele school aan een geïntegreerd thema. De
methode heeft onderzoekend-, onderwerpend- en ontdekkend leren
als uitgangspunt.
We werken op school met natuurouders. In samenwerking met het
IVN verzorgen zij een aanbod om praktisch met de natuur bezig te zijn.
Regelmatig worden er techniekuren gepland.

Engels

In groep 1 t/m 4 leren we de Engelse taal door middel van liedjes en
spelletjes. In groep 5 t/m 8 start iedere lessencyclus met het aanleren
van een Engels lied. In de lessen daarna verwerken de kinderen de
Engelse taal van het lied in opdrachten en spelletjes.

Expressieactiviteiten

Tijdens de vakken tekenen en handvaardigheid willen we de creativiteit
bij de kinderen ontwikkelen en ze kennis laten maken met de
verschillende technieken. In schooljaar 2021-2022 starten we een
teamscholing die gericht is op beeldende vorming.
We volgen een scholing met een vakdocent muziek. Zij verzorgt om de
week de muziekles. De andere week geeft de eigen leerkracht de les. In
de muzieklessen is ons doel de kinderen plezier in zingen en muziek te
laten krijgen. Zowel zelf doen als luisteren worden ontwikkeld. Jaarlijks
vindt er op school een musical plaats. Elke groep organiseert een Open
podium voor ouders en andere familieleden.

Lichamelijke opvoeding

Groep 1-2 gymt één keer per week in de speelzaal op school en één
keer per week in de gymzaal in de Spoorlaan. Groep 3 t/m 8 gymt twee
keer per week in de gymzaal in de Spoorlaan. Eén les wordt gegeven
door de eigen leerkracht en één les door de combinatiefunctionaris
bewegingsonderwijs.

Verkeer

Inmiddels zijn wij 15 jaar in het bezit van het Brabants
Verkeersveiligheid label. Hiervoor wordt elk jaar een activiteitenplan
Postbus 7, 5590 AA Heeze, Schoolstraat 1, 5591 HK Heeze T 040-224 00 35, dirkhezius@eenbes.nl www.dirkhezius.nl 4
opgesteld waarin alle verkeer gerelateerde lessen en overleggen
worden opgenomen. Natuurlijk zijn wij ook betrokken bij de
verkeersveiligheid rondom onze school. Indien nodig worden daar de
benodigde acties voor genomen.

Godsdienst en levensbeschouwing

We behandelen projecten die te maken hebben met catechese en
levensbeschouwing. Op deze manier hebben we aandacht voor het
persoonlijk geloof van de leerlingen vanuit hun eigen vragen en
ervaringen. Ook andere geloven en culturen komen hierbij aan bod.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

We besteden veel aandacht aan een veilig pedagogisch klimaat op
school. We geven structureel lessen ter bevordering van de individuele
ontwikkeling en groepsvorming. In groep 2, 3, 5 en 6 krijgen de
leerlingen Rots- en watertraining.