Ons onderwijsaanbod

Basisvaardigheden (taal, lezen, rekenen, schrijven)

Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen, dat er veel materiaal is waarvan kleuters kunnen leren. We praten veel met kinderen over allerlei onderwerpen zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Dat is belangrijk als voorbereiding voor het latere lees- en taalonderwijs. In de ontwikkeling van kleuters wordt veel aandacht gegeven aan: taalactiviteiten, werken met ontwikkelingsmateriaal, bewegings- en expressie-activiteiten.

 

In groep 3 beginnen wij met systematisch lees- en taalonderwijs. Vroeger bestond taal vooral uit oefeningen gericht op foutloos schrijven. Nog steeds leren we kinderen foutloos te schrijven, maar we besteden nu ook veel aandacht aan leren spreken, luisteren en hun eigen mening onder woorden te brengen, zowel mondeling als schriftelijk.

In de groepen 3 t/m 5 leren de kinderen vooral technisch goed te lezen. In de groepen 6 t/m 8 ligt de nadruk vooral op begrijpend lezen. Wij stimuleren in alle leerjaren de kinderen boeken te lezen.

 

In het rekenonderwijs leren de kinderen de op- en aftelsommen, de tafels van vermenigvuldiging en deelsommen. Daarnaast leren ze allerlei toepassingen, zoals procenten, breuken, kommagetallen en meten. Verder leren de kinderen ook rekenen door het oplossen van praktische problemen, die ze in het dagelijks leven tegen komen. Ze leren ook tabellen en grafieken op te stellen en te interpreteren.

 

Wereldoriëntatie

Afgelopen schooljaar hebben we ons georiënteerd op een nieuwe methode voor de wereld oriënterende vakken. In verband met de coronascrisis hebben we dit traject niet afgerond. We hopen begin 2021 met een nieuwe methode te kunnen starten. We vinden het belangrijk dat de nieuwe methode een combinatie van kennisoverdracht en zelfontdekkend leren bevat. Met natuuronderwijs proberen we zoveel mogelijk zelfontdekkend bezig te zijn. We werken met natuurouders. In samenwerking met het IVN verzorgen zij een aanbod om praktisch met de natuur bezig te zijn. Regelmatig worden er techniekuren gepland.

 

Expressieactiviteiten en lichamelijke opvoeding

Tijdens de vakken tekenen en handvaardigheid willen we de creativiteit bij de kinderen ontwikkelen en ze kennis laten maken met de verschillende technieken. In de muzieklessen is ons doel de kinderen plezier in zingen en muziek te laten krijgen. Zowel zelf doen als luisteren worden ontwikkeld.

Jaarlijks vindt er op school een musical plaats. Ook wordt er eens per jaar door iedere klas een open podium gehouden, hierbij zijn ouders en andere belangstellenden van harte welkom. We stimuleren de eigen inbreng van leerlingen hierbij.

De gymles vindt plaats in de gymzaal in de Spoorlaan voor de groepen 3 t/m 8, de kleuters gymmen in de speelzaal en/of in de gymzaal.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling / levensbeschouwing

Om ervoor te zorgen dat de kinderen zich op sociaal- emotioneel gebied goed kunnen ontwikkelen maken we gebruik van de methode Kwink. Kwink is een digitale methode die kinderen bewust maakt van hun eigen gedrag en die hen leert zichzelf en anderen te waarderen.

  

Samenleven en participeren in de samenleving zijn belangrijke doelen bij burgerschapsvormng.

Wij besteden hier aandacht aan bij Kwink, geschiedenis en diverse projecten (Alcohol en Drugs, Mediawijsheid, Lentekriebels, Nederlandse Spoorwegen, IVN) en cultuureducatie.

 

Daarnaast geven we ook lessen die te maken hebben met godsdienst en levensbeschouwing, hiervoor gebruiken we de methode Hellig Hart.