Ons onderwijsaanbod

Basisvaardigheden (taal, lezen, rekenen, schrijven)

Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen, dat er veel materiaal is waarvan kleuters kunnen leren. We praten veel met kinderen over allerlei onderwerpen zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Dat is belangrijk als voorbereiding voor het latere lees- en taalonderwijs. In de ontwikkeling van kleuters wordt veel aandacht gegeven aan: taalactiviteiten, werken met ontwikkelingsmateriaal, bewegings- en expressie-activiteiten.

 

In groep 3 beginnen wij met systematisch lees- en taalonderwijs. Vroeger bestond taal vooral uit oefeningen gericht op foutloos schrijven. Nog steeds leren we kinderen foutloos te schrijven, maar we besteden nu ook veel aandacht aan leren spreken, luisteren en hun eigen mening onder woorden te brengen, zowel mondeling als schriftelijk.

In de groepen 3 t/m 5 leren de kinderen vooral technisch goed te lezen. In de groepen 6 t/m 8 ligt de nadruk vooral op begrijpend lezen. Wij stimuleren in alle leerjaren de kinderen boeken te lezen.

 

In het rekenonderwijs leren de kinderen de op- en aftelsommen, de tafels van vermenigvuldiging en deelsommen. Daarnaast leren ze allerlei toepassingen, zoals procenten, breuken, kommagetallen en meten. Verder leren de kinderen ook rekenen door het oplossen van praktische problemen, die ze in het dagelijks leven tegen komen. Ze leren ook tabellen en grafieken op te stellen en te interpreteren.

 

Wereldoriëntatie

In de groepen 3 en 4 worden diverse wereld oriënterende onderwerpen behandeld volgens een vast programma. Vanaf groep 5 werken we met diverse methoden (aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en natuur). Naast het leren van bepaalde begrippen en vaardigheden wordt ook geleerd deze in een bepaalde situatie toe te passen.

 

Bij het verkeersonderwijs ligt de nadruk op een goede verkeersmentaliteit.

We gebruiken de methode Klaar Over!  in de groepen 3 t/m 8 en School op Seef  in de groepen 1 en 2.

Groep 8 neemt deel aan het landelijk verkeersexamen.

Onze school is sinds 2006 ook in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheids Label. Dit label staat garant voor een verkeersveilige school met goed verkeersonderwijs.

 

Met natuuronderwijs proberen we zoveel mogelijk zelf ontdekkend bezig te zijn.

 

Daarnaast wordt er minimaal 1x per maand wordt er een lesgegeven in Techniek in de groepen 3 t/m 8.

 

Expressieactiviteiten en lichamelijke opvoeding

Tijdens de vakken tekenen en handvaardigheid willen we de creativiteit bij de kinderen ontwikkelen en ze kennis laten maken met de verschillende technieken. In de muzieklessen is ons doel de kinderen plezier in zingen en muziek te laten krijgen. Zowel zelf doen als luisteren worden ontwikkeld.

Jaarlijks vindt er op school een musical plaats. Ook wordt er eens per jaar door iedere klas een open podium gehouden, hierbij zijn ouders en andere belangstellenden van harte welkom. We stimuleren de eigen inbreng van leerlingen hierbij.

De gymles vindt plaats in de gymzaal in de Spoorlaan voor de groepen 3 t/m 8, de kleuters gymmen in de speelzaal en/of in de gymzaal.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling / levensbeschouwing

Om ervoor te zorgen dat de kinderen zich op sociaal- emotioneel gebied goed kunnen ontwikkelen maken we gebruik van de methode Kwink. Kwink is een digitale methode die kinderen bewust maakt van hun eigen gedrag en die hen leert zichzelf en anderen te waarderen.

  

Samenleven en participeren in de samenleving zijn belangrijke doelen bij burgerschapsvormng.

Wij besteden hier aandacht aan bij Kwink, geschiedenis en diverse projecten (Alcohol en Drugs,Mediawijsheid, Lentekriebels, Nederlandse Spoorwegen, IVN) en cultuureducatie.

 

Daarnaast geven we ook lessen die te maken hebben met godsdienst en levensbeschouwing, hiervoor gebruiken we de methode Hellig Hart.