Iedereen uniek, samen sterk.

Missie; hoger doel


Wij zijn een school die de ambitie heeft om een essentiële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot sociaal betrokken burgers, die zichzelf blijven ontplooien en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.


Visie


Kernwaarden; hier staan wij voor
Wij hebben de volgende 3 kernwaarden:

 

 • Samen
 • Maatwerk
 • Veiligheid

 

Kernkwaliteiten; hier blinken wij in uit:

Wij hebben de volgende kernkwaliteiten:

 

 • Structuur
 • Sfeer
 • Leerontwikkelingen

 

‘Leren met Passie’ - Eenbes Koersplan 2020-2025

Corona en de lockdowns hebben duidelijk gemaakt hoe belangrijk fysiek onderwijs is, voor de kinderen en voor de leerkrachten. Het met elkaar samen zijn in de groep en samen leren is de essentie van ons onderwijs. Het is de basis voor het leer- en werkgeluk van de kinderen en de professionals, dat we bovenaan in ons Koersplan 2020-2025 “Leren met passie” hebben staan. Dit plan beschrijft de doelen voor onze scholen in 2025. De voorwaarde om leer- en werkgeluk te bereiken is rust. Dat wat we leren, kunnen we vanuit rust beter verwerken en in ons brein opslaan. Ook hier heeft corona laten zien hoe waar dat is: door alle onzekerheden en spanningen hebben onze kinderen en leerkrachten minder kunnen profiteren van het onderwijs. We gaan er nu samen de schouders onder zetten om, gesteund door het Nationaal Programma Onderwijs, de kinderen en professionals weer een mooie onderwijstoekomst te bieden.


We richten ons voor 2025 op:

 • Persoonsvorming

Door middel van ruimte voor eigen inbreng, reflectie op je handelen en gesprekken over de diversiteit van waarden en normen in onze maatschappij.

 

 • Goed voor werknemer en werkgever

We voelen ons ambassadeur van Eenbes, onze scholen zijn herkenbaar in stijl en in handelen, elke medewerker geeft zich een acht op de werkgeluksmeter en hebben we personeelsbeleid met een prominente plaats voor persoonlijk leiderschap en mobiliteit.

 

 • Leren op jouw manier

Onze kinderen werken aan doelen die passen bij hun persoonlijke leerbehoeften, onze kinderen leren op een manier die hen past en we bieden de leerstof op verschillende manieren aan in een inspirerende omgeving.

 

 • Omgevingsbewust

Onze kinderen hebben contact met kinderen uit een ander land, we werken samen met de omgeving en we maken
duurzame en milieubewuste keuzes.

 

 • Doorgaande ontwikkeling

We werken samen in kindcentra, we kennen onze partners in het voortgezet onderwijs en we bieden de kinderen een ononderbroken leerroute van 2 tot 12 jaar.

Burgerschap


‘Omgevingsbewust’ uit onze Koers heeft ook betrekking op Burgerschap. Onze scholen bereiden hun leerlingen voor op hun latere functioneren in de maatschappij. Daar hebben ze niet alleen de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen voor nodig, maar ook kennis en vaardigheden om als zelfstandige burgers te kunnen leven. Het gaat dan om kennis van de Nederlandse en de mondiale maatschappij, van de democratie, van de mensenrechten en het omgaan met de maatschappelijke diversiteit. De interconfessionele identiteit van onze stichting geeft aan dat kinderen van alle culturen en religies welkom zijn op onze scholen. Wij dragen eraan bij dat zij hun eigen normen en waarden herkennen en daarmee een eigen identiteit kunnen vormen. De maatschappij waarin onze kinderen opgroeien
wordt gekenmerkt door:

• de Brainportregio: hoogstaande techniek, instroom van expats, Nederlands als 2e taal, verscheidene culturen en religies,

• globalisering: Nederland als klein land en klein taalgebied in verbondenheid met andere landen, Engels als 2e taal op school,

• milieuvraagstukken: schone(re) energie, klimaatverandering, behoud van biodiversiteit, natuur- en dierenbescherming, voedselproductie en consumentenkeuzes. 

Iedere Eenbesschool heeft de ruimte binnen de Koers om zelf invulling te geven aan burgerschap d.m.v. een visie en een plan van aanpak.