Meer- en hoogbegaafdheid

Extra uitdaging bij ons op school.

Op basisschool Dirk Hezius willen we elk kind een zo passend mogelijk onderwijs bieden. Niet alleen voor leerlingen met een beperking of een leerprobleem, maar ook voor talentvolle en hoogbegaafde kinderen.

Doordat er steeds meer aandacht is voor de specifieke hulpvragen m.b.t het onderwijs aan meerbegaafde kinderen, is er een proces op gang gekomen om ook de “uitvallers” aan de bovenkant extra aandacht te geven.

We willen meerbegaafde kinderen passend onderwijs bieden, zodat ook zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

 

Diagnose is belangrijk om de specifieke ontwikkelingsbehoeften van de leerling in kaart te brengen.

Het gaat hierbij om het verzamelen van informatie over factoren, die het werken en functioneren van de leerling beïnvloeden en daarmee van belang zijn voor het uitzetten van een passend lesaanbod.

Na het signaleren en diagnosticeren is er duidelijkheid over:

  • Het niveau van de leerling
  • Motivatie, werkhouding, doorzettingsvermogen
  • Het flexibele, creatieve denken van de leerling
  • Het gebied, of meerdere gebieden, waarop een individuele leerlijn wordt aangeboden
  • Externe factoren zoals omgang met andere leerlingen, plezier in school 

Op basis van deze gegevens proberen we te bekijken welk aanbod het beste is voor de leerling.

Op school hebben we veel mogelijkheden om de kinderen verrijkingsstof te geven.

Verrijken is te verdelen in verbreden en verdiepen.

Verdieping sluit aan op de basisstof, verbreding  is een uitbreiding van het reguliere aanbod.

 

Hieronder zullen we een aantal onderdelen benoemen:

 

Taal en spelling

Om te beginnen maken we op school gebruik van de methode "lijn 3" in groep 3 en "taal actief" in groep 4 t/m 8. Taal Actief biedt zelf al mogelijkheden voor differentiatie bij de instructie en in de verwerkingsopdrachten. De kinderen maken eerst een oefenopdracht. Op basis van de resultaten van deze opdracht wordt bepaald op welke niveau het kind begint. Wie alles goed heeft gaat de opdrachten met 2 sterretjes maken en daarna de opdrachten met 3 sterretjes. De kinderen die een fout hebben gemaakt, maken eerst de opdracht met 1 sterretje en daarna de opdrachten met 2 sterretjes. Voor kinderen met een grote voorsprong zijn er zelfs aparte 3 sterren plusbladen en plustoetsen. 

 

Bij de methode taal actief hoort ook nog een plusboek voor taalbegaafde kinderen. De kinderen doen wel mee met de klassikale instructie in de klas maar tijdens de verwerking van bepaalde lessen kunnen ze zelfstandig (na een korte instructie) werken aan de opdrachten. Een thema uit het plusboek          

bestaat uit vier weekopdrachten die aansluiten bij het thema van het basisboek waardoor iedereen met hetzelfde onderwerp bezig is.

 

Ook bij "lijn 3" is er de mogelijkheid tot differentiatie middels 2 steropdrachten en zijn er voor kinderen met een grote leesvoorsprong ook 3 sterren werk- en toetsboeken.  

 

Rekenen

De kinderen krijgen eerst een klassikale instructie. De nieuwe stof wordt aangeboden en indien nodig worden voorgaande opdrachten herhaald. Na deze klassikale uitleg kunnen sommige kinderen al aan de slag en krijgen kinderen die de rekenstof lastig vinden verlengde instructie. Het verwerken van de rekenstof doen we in de groepen 4 t/m 8 op de computer. Onze rekenmethode “Pluspunt” is adaptief en past de moeilijkheidsgraad van de opdrachten aan, aan het niveau van de kinderen. Wanneer de leerling een paar fouten maakt, krijgt hij/zij een makkelijkere oefening aangeboden of een opdracht waarin het werkt aan een ander leerdoel. Scoort de leerling goed, dan worden er moeilijkere oefeningen aangeboden en wordt de oefentijd minder. Voor deze kinderen zijn er plustaken. Naast de plustaken hebben we ook “sprinters”. Dit is een werkboek speciaal voor de snellere en betere rekenaars. De kinderen van groep 3 maken sommen in een werkboek, waarbij de manier van werken sterk overeen komt met “lijn 3”. Ook hier kunnen de kinderen op drie verschillende niveaus werken en instructie aangeboden krijgen.

 

Materiaal

Verder heeft elke groep heel veel extra werk in de klas om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van de kinderen. Zo maken de kinderen in groep 1/2 moeilijke “kastwerkjes”, heeft groep 3 in de klas rekentijgers en in groep 8 kunnen de kinderen werken aan topklassers. Ook hebben we heel veel materiaal aangeschaft van Jack Nowee waarbij de kinderen aan het denken gezet worden door opdrachten volgens de taxonomie van Bloom.

Sommige kinderen hebben niet voldoende aan de aangeboden  leerstof in de klassen. Daarom hebben we gezocht naar andere uitdaging.

 

Spaans

De kinderen die meer uitdaging nodig hebben bij de talige vakken kunnen in aanmerking komen voor Spaans. Zij krijgen dan elke vrijdag een half uur Spaanse les van juffrouw Indra Jacopucci. Na deze les krijgen de kinderen huiswerk. Dit huiswerk maken ze in de klas. De ene leerling zal de opdrachten maken als hij/zij klaar is met de les van taal, de andere leerling zal het maken tijdens de weektaak.

 

Pittige plustorens

De kinderen die meer uitdaging nodig hebben op inzichtelijk gebied, gaan opdrachten maken uit de pittige plustorens. Tijdens deze opdrachten leren de kinderen plannen, fouten maken, ze leren leren en om samen te werken met andere kinderen. Zij krijgen dan een open opdracht waardoor ze op een creatieve manier en op een hoger denkniveau aan het werk gezet worden. Wanneer ze een opdracht afgerond hebben, gaan ze dit aan een groep kinderen/hun eigen klas presenteren. Tijdens het uitvoeren van een dergelijke opdracht hebben de kinderen regelmatig een reflectiemoment met juffrouw Fabienne. Zij helpt hen met het bekijken van de onderzoeksvragen, de planning of de presentatie in de klas.

 

Onze school is zich nog verder aan het ontwikkelen op het gebied van meer begaafdheid. Zo willen we bekijken of we voor de kinderen van groep 1 en 2 ook specifieke opdrachten kunnen bedenken of een uitdagende leeromgeving kunnen creëren zodat de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong uitgedaagd worden.

 

Dit was in vogelvlucht het extra werk dat we aanbieden op de Dirk Heziusschool.

 

Daarnaast zijn er op initiatief van Eenbes Basisonderwijs Plusklassen opgestart. 

 

Uitdagend

Het onderwijs in de Plusklas is uitdagend en verdiepend. De kinderen krijgen inzicht in hun leerstijl en leren hun sterke en minder sterke kanten kennen. Ze worden o.a. uitgedaagd met filosofie, wetenschap en projecten. 

 

Effecten

De effecten zijn positief: kinderen leren veel over zichzelf en hun eigen leerbehoeften. Tevens ontmoeten ze leeftijdsgenoten die zich op dezelfde wijze ontwikkelen. Dat contact hebben ze nodig – net als de aandacht voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Hun welbevinden groeit. Ouders en leerkrachten zijn enthousiast over de ontwikkeling die ze bij hun kinderen zien. Dat blijkt uit de jaarlijkse evaluaties.

 

Leerkrachten die hun leerlingen aanmelden voor de Plusklas krijgen begeleiding op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Hoe kan ik hoogbegaafde kinderen bieden wat ze nodig hebben? Die kennis komt ten goede aan de hele groep. 

 

Na overleg met het kind, ouders en leerkracht, meldt onze intern begeleider uw kind aan.