Meer- en hoogbegaafdheid

Extra uitdaging bij ons op school.

 

Op basisschool Dirk Hezius willen we elk kind een zo passend mogelijk onderwijs bieden. Niet alleen voor leerlingen met een beperking of een leerprobleem, maar ook voor talentvolle en hoogbegaafde leerlingen.

Doordat er steeds meer aandacht is voor de specifieke hulpvragen m.b.t het onderwijs aan meerbegaafde kinderen is er een proces op gang gekomen om ook de “uitvallers” aan de bovenkant extra aandacht te geven.

We willen meerbegaafde kinderen passend onderwijs bieden, zodat ook zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

 

Diagnose is belangrijk om de specifieke ontwikkelingsbehoeften van de leerling in kaart te brengen.

Het gaat hierbij om het verzamelen van informatie over factoren, die het werken en functioneren van de leerling beïnvloeden en daarmee van belang zijn voor het uitzetten van een passend lesaanbod.

Na het signaleren en diagnosticeren is er duidelijkheid over

  • Het niveau van de leerling
  • Motivatie, werkhouding, doorzettingsvermogen
  • Het flexibele, creatieve denken van de leerling
  • Het gebied, of meerdere gebieden, waarop een individuele leerlijn wordt aangeboden
  • Externe factoren zoals omgang met andere leerlingen, plezier in school. 

Op basis van deze gegevens proberen we te bekijken welk aanbod het beste is voor de leerling.

Op school hebben we veel mogelijkheden om de kinderen verrijkingsstof te geven.

Verrijken is te verdelen in verbreden en verdiepen.

Verdieping sluit aan op de basisstof, verbreding  is een uitbreiding van het reguliere aanbod.

 

Hieronder zullen we een aantal onderdelen benoemen:

Taal en spelling

Om te beginnen maken we op school gebruik van de methode "lijn 3" in groep 3 en "taal actief" in groep 4 t/m 8. Taal Actief biedt zelf al mogelijkheden voor differentiatie bij de instructie en in de verwerkingsopdrachten. De kinderen maken eerst een oefenopdracht. Op basis van de resultaten van deze opdracht wordt bepaald op welke niveau het kind begint. Wie alles goed heeft gaat de opdrachten met 2 sterretjes maken en daarna de opdrachten met 3 sterretjes. De kinderen die een fout hebben gemaakt, maken eerst de opdracht met 1 sterretje en daarna de opdrachten met 2 sterretjes. Voor kinderen met een grote voorsprong zijn er zelfs aparte 3 sterren werk- en toetsboeken. Ook bij "lijn 3" is er de mogelijkheid tot differentiatie middels 2 steropdrachten en 2 ster-pijl opdrachten en heeft een kind een grote leesvoorsprong zijn er ook bij "lijn3" aparte 3 sterren werk- en toetsboeken.  

Rekenen

De laatste 2 opdrachten van elke les zijn tempo- en niveaudifferentiatie, dus voor kinderen die de oefenstof sneller af hebben en voor kinderen die moeilijkere stof aankunnen.

Daarnaast werken sommige kinderen in het boek “Speurwerk”. In dit werkboek staan verdiepende en verrijkende opdrachten. De kinderen proberen dan bepaalde rekenwiskundige onderwerpen zelf op te lossen.

Compacten

Sommige leerlingen hebben minder herhaling nodig. Om verveling te voorkomen is het goed om de leerstof te compacten. Van de oefenstof wordt dan een bepaald deel geschrapt. Middels bijvoorbeeld een “Routeboekje” kunnen ze zien welke stof ze in elk geval moeten maken.

 

Verder heeft elke klas heel veel extra werk in de klas om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van de kinderen. Zo heeft groep 3 in de klas rekentijgers, in groep 1/2 maken de kinderen moeilijke “kastwerkjes”, in groep 8 kunnen de kinderen werken aan topklassers, ……

 

Sommige kinderen hebben niet voldoende aan de aangeboden  leerstof in de klassen. Daarom hebben we gezocht naar andere uitdaging.

Spaans

De kinderen die meer uitdaging nodig hebben bij de talige vakken kunnen in aanmerking komen voor Spaans. Zij krijgen dan elke vrijdag een half uur Spaanse les van juffrouw Indra Jacopucci. Na deze les krijgen de kinderen huiswerk. Dit huiswerk maken de kinderen in de klas. De ene leerling zal dit huiswerk maken als hij/zij klaar is met de les van taal, de andere leerling zal het maken tijdens de weektaak.

Pittige plustorens

De kinderen die meer uitdaging nodig hebben op inzichtelijk gebied gaan opdrachten maken uit de pittige plustorens. Tijdens deze opdrachten leren de kinderen plannen, fouten maken, ze leren leren en ze leren ook om samen te werken met andere kinderen. Zij krijgen dan een open opdracht waardoor ze op een creatieve manier en op een hoger denkniveau aan het werk gezet worden.  Vorig schooljaar zijn we begonnen met het werken met de pittige plustorens. De kinderen hebben hier 1 of 2 keer per week onder begeleiding van juffrouw Tiny en juffrouw Dorie aan gewerkt. Nu iedereen weer gewend is aan de nieuwe leerkracht en de nieuwe groep, zullen zo langzamerhand de eerste kinderen weer gaan starten met de opdrachten uit de torens.

 

Onze school is zich nog verder aan het ontwikkelen op het gebied van meer begaafdheid. Zo willen we bekijken of we voor de kinderen van groep 1 en 2 ook specifieke opdrachten kunnen bedenken of materialen aan kunnen schaffen.

 

Dit was in vogelvlucht het extra werk wat we aanbieden op de Dirk Heziusschool.

 

Daarnaast zijn er op initiatief van Eenbes Basisonderwijs Plusklassen opgestart. 

Uitdagend

Het onderwijs in de Plusklas is uitdagend en verdiepend. De kinderen krijgen inzicht in hun leerstijl en leren hun sterke en minder sterke kanten kennen. Ze worden o.a. uitgedaagd met filosofie, wetenschap en projecten. 

Effecten

De effecten zijn positief: kinderen leren veel over zichzelf en hun eigen leerbehoeften. Tevens ontmoeten ze leeftijdsgenoten die zich op dezelfde wijze ontwikkelen. Dat contact hebben ze nodig – net als de aandacht voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Hun welbevinden groeit. Ouders en leerkrachten zijn enthousiast over de ontwikkeling die ze bij hun kinderen zien. Dat blijkt uit de jaarlijkse evaluaties.

 

Leerkrachten die hun leerlingen aanmelden voor de Plusklas krijgen begeleiding op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Hoe kan ik hoogbegaafde kinderen bieden wat ze nodig hebben? Die kennis komt ten goede aan de hele groep. 

 

Na overleg met het kind, ouders en leerkracht, meldt onze intern begeleider uw kind aan.