Kwaliteit en resultaten

Op Dirk Hezius werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden,  bekwame medewerkers, een goed leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – en het inspectierapport geven u een indruk van onze kwaliteit. 

 

Tevredenheidspeilingen

Om de twee jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De recentste peiling is van 2019. 

 

Rapportcijfers die aan ons zijn toegekend

 

  2019 2017 2015 2013
Medewerkers geven een: 8,0 8,2  8,3  8,1
Ouders geven een:  7,6 7,2  7,6  7,4
Leerlingen geven een:  8,2 8,0  7,9  8,2

  

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8

 

  2021-2022 2020-2021 ** 2019-2020 * 2018-2019 2017-2018
Landelijk gemiddelde  200 208   535,7 534,9
Schoolscore 204,5 205,9   538,1 538,0

 * Toets niet gemaakt door corona
** In 2020-2021 zijn we overgestapt naar de eindtoets Route 8

 

Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende acht leerjaren volgen. Daarnaast nemen we, in individuele gevallen, in groep 8 ook een NIO-toets af. Uit deze intelligentietest kunnen we afleiden tot welke prestaties een kind in staat is. In schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen i.v.m. corona.

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. We baseren dit advies op ons beeld van de persoonlijkheid van uw kind en de resultaten gedurende acht basisschooljaren. Het resultaat op de Cito-Eindtoets is hierop een aanvullend gegeven. We volgen de leerlingen nauwgezet en vormen zo een goed beeld van hun mogelijkheden. Onze schooladviezen worden door ouders en leerlingen als passend ervaren. In het derde jaar van het voortgezet onderwijs volgt 95% van onze oud-leerlingen nog het type onderwijs dat wij adviseerden of zelfs hoger en behaalt daar goede resultaten.

 

 Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste schooljaren

 

  2021-2022 2020-2021 2019-2020  2018-2019 2017-2018
Aantal schoolverlaters  22 24 22  38 20
vmbo-leerlingen 36% 33% 28% 47% 30%
vmbo-t/havo leerlingen 0% 29% 0% 8% 0%
havo/vwo-leerlingen 64% 38% 72% 45% 70%

 

De afgelopen jaren hebben we ons geschoold in het maken van trendanalyses voor opbrengstgericht werken. Dat heeft ons blikveld verruimd: we hebben gezien dat we eerder kunnen aansluiten bij leerhoudingen en begeleidingsvragen van kinderen. We willen hen ook eerder en vaker gaan betrekken bij de overstap naar het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan over de punten die zij nog willen leren.

 

Kwaliteitsverbetering 

Kwaliteit bij Eenbes Basisonderwijs

 

Kwaliteitszorg is veel meer dan een procedure. Wij willen ons werk goed doen. Dat zijn we verplicht aan onze kinderen en onze ouders. Wij werken daarom voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs.


De leerkracht realiseert de kwaliteit, elke dag, in de klas, in de interactie met de groep en met het individuele kind. Daarom beschikt onze school over vakkundige leerkrachten. Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Dit stelt telkens andere eisen aan de leerkrachten. Door professionalisering verwerven zij de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden. Zij worden daarin ondersteund door ons Expertise Netwerk.


De jaarlijkse schoolzelfevaluaties

Naast een goede band met de kinderen is het volgen van de ontwikkeling van de kinderen een belangrijk kenmerk van kwaliteit. Daarom nemen wij, naast observaties en de methodetoetsen, twee keer per jaar landelijk genormeerde toetsen af voor technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen. Daarmee krijgen wij, behalve een goed beeld van de ontwikkeling van de kinderen, ook een goed beeld van de aansluiting van onze wijze van lesgeven, onze leerstof en onze leertijd, aansluitend bij de leerbehoefte van de kinderen. Onze school maakt daarom 2x per jaar een analyse van de tussenopbrengsten in februari en in juli: de school-zelfevaluaties.


Audits en visitaties

Naast deze interne kwaliteitszorg, neemt onze school deel aan de externe kwaliteitszorg van Eenbes Basisonderwijs, de stichting waartoe onze school behoort. Opgeleide auditoren bezoeken onze school eens in de 4 jaar, voeren gesprekken met kinderen, ouders, en leerkrachten en voeren klassenbezoeken uit. Daarnaast neemt onze school deel aan visitaties: we bezoeken scholen en onze school wordt bezocht door andere scholen om van elkaar te leren. Deze systematiek van audits, visitaties en zelfevaluaties vormen de kern van onze kwaliteitszorg waarbij het niet om het systeem draait maar om wat we ervan leren, hoe de kinderen en de leerkrachten er beter van worden. Het is een cyclisch proces van steeds onderzoeken, concluderen en verbeteren.


Het 2-jaarlijkse kwaliteitsonderzoek

Een ander belangrijk aspect van onze kwaliteit is ons periodieke kwaliteitsonderzoek. Teams, ouders en kinderen van groep 6­7­8 geven hun waardering voor de school op het gebied van onderwijs en leren, schoolcultuur, leiderschap en management. Het resultaat van het kwaliteitsonderzoek wordt gecommuniceerd naar alle ouders, teams en bestuur en is een uitgangspunt voor onze verdere schoolontwikkeling. D.m.v. de afnamen in 2015, 2017 en 2019 kunnen we trends in de waarderingen zien en daarvan leren.


De eindopbrengsten

Eenbes Basisonderwijs monitort de eindopbrengsten van onze scholen. Onze scholen kiezen zelf de eindtoets die het beste bij hun onderwijs past. Wij maken gebruik van de Centrale Eindtoets (Cito) of de IEP (ICE) of Route 8 (A­Vision). Indien de eindopbrengsten tegenvallen, gaat Eenbes met de betreffende school in gesprek om afspraken te maken over verbeteringen en ondersteuning.


Eenbes scoort met de eindtoetsen gemiddeld al jaren (ruim) boven het landelijke gemiddelde.


De managementrapportage

De kwaliteitszorg bij Eenbes Basisonderwijs is een cyclisch geheel van activiteiten dat erop gericht is om onze scholen continu te ontwikkelen. Dit is noodzakelijk omdat onze maatschappij ook continu in ontwikkeling is. Om met onze schoolleiders over de schoolontwikkeling gericht in gesprek te kunnen zijn, verzamelt Eenbes managementdata over de school die tijdens de jaarlijkse managementgesprekken tussen de schoolleider en de bestuurder van context worden voorzien. De daaruit voortvloeiende afspraken zijn richtinggevers voor de schoolleider voor de verdere schoolontwikkeling.

 

Onze leerlingenraad

In de leerlingenraad zitten 8 leerlingen uit groep 5 t/m 8. Zij vergaderen zo'n vijf keer per jaar over onderwerpen die worden ingebracht via de klas of via de ideeënbus. De leerlingenraad  brengt adviezen uit naar het team en fungeert daarnaast als klankbord. De leden van de leerlingenraad worden jaarlijks gekozen door de kinderen. Zij bereiden een pitch voor om te vertellen waarom zij geschikt zijn voor de leerlingenraad.

 

Ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie.