Kwaliteit als prioriteit

Op Dirk Hezius werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden,  bekwame medewerkers, een goed leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – en het inspectierapport geven u een indruk van onze kwaliteit. 

 

Tevredenheidspeilingen

Om de twee jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De recentste peiling is van 2017. 

 

Rapportcijfers die aan ons zijn toegekend

 

  2017 2015 2013
Medewerkers geven een: 8,2  8,3  8,1
Ouders geven een:  7,2  7,6  7,4
Leerlingen geven een:  8,0  7,9  8,2

  

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8

 

  2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014
Landelijk gemiddelde  534,9 535,1 534,5 534,8 534,4
Schoolscore 538,0 539.0 534,3 538,6 537,5

 

Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende acht leerjaren volgen. Daarnaast nemen we, in individuele gevallen, in groep 8 ook een NIO-toets af. Uit deze intelligentietest kunnen we afleiden tot welke prestaties een kind in staat is.

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. We baseren dit advies op ons beeld van de persoonlijkheid van uw kind en de resultaten gedurende acht basisschooljaren. Het resultaat op de Cito-Eindtoets is hierop een aanvullend gegeven. We volgen de leerlingen nauwgezet en vormen zo een goed beeld van hun mogelijkheden. Onze schooladviezen worden door ouders en leerlingen als passend ervaren. In het derde jaar van het voortgezet onderwijs volgt 95% van onze oud-leerlingen nog het type onderwijs dat wij adviseerden of zelfs hoger en behaalt daar goede resultaten.

 

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste schooljaren

 

  2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015
Aantal schoolverlaters  20 25 30 31
vmbo-leerlingen 30% 20% 14% 16%
vmbo-t/havo leerlingen 0% 24% 43% 19%
havo/vwo-leerlingen 70% 56% 43% 65%

 

De afgelopen jaren hebben we ons geschoold in het maken van trendanalyses voor opbrengstgericht werken. Dat heeft ons blikveld verruimd: we hebben gezien dat we eerder kunnen aansluiten bij leerhoudingen en begeleidingsvragen van kinderen. We willen hen ook eerder en vaker gaan betrekken bij de overstap naar het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan over de punten die zij nog willen leren.

 

Kwaliteitsverbetering 

Dit schooljaar werken wij o.a. verder aan de volgende zaken:

 

 • Verbeteren van de communicatie door het werken vanuit een Professionele leergemeenschap
 • Oriënteren op eigentijds onderwijs; coöperatieve werkvormen opnieuw leven inblazen.
 • Inzet van ICT middelen in het onderwijs.
 • Vernieuwen van methoden: Schatkist (gr 1-2), Begrijpend lezen (gr 4-8), Godsdienst / Levensbeschouwing (gr 1-8)
 • Werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling.
 • Ontwikkelen van onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen.
 • Door ontwikkelen van de brede school.
 • Voeren van Kind-leergesprekken
 • Samenwerking tussen de Heezerscholen.
 • Herinrichten van de personeelskamer en het schoolplein.
 • Werken met een leerlingenraad.

 

Onze leerlingenraad

In de leerlingenraad zitten 8 leerlingen uit groep 5 t/m 8. Zij vergaderen zo'n vijf keer per jaar over onderwerpen die worden ingebracht via de klas of via de ideeënbus. De leerlingenraad  brengt adviezen uit naar het team en fungeert daarnaast als klankbord. De volgende leerlingen zitten in de leerlingenraad: Rachel en Mathijs (groep 8), Emiel en Frédérique (groep 7), Babbe en Len (groep 6), Pim en Lotte (groep 5).

 

Ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie.